Zásady ochrany a spracovania osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

Informácie a oznámenia v zmysle § 19 až § 28 ZoOOÚ

František Demikát, s miestom podnikania Nad Štadiónom 1794/5 , 034 01 Ružomberok (ďalej aj „prevádzkovateľ„) v zmysle ustanovenia čl. 12 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „GDPR„) a § 29 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZoOOÚ„) poskytuje dotknutej osobe

INFORMÁCIE A OZNÁMENIA

Vaše osobné údaje spracúvame na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú.v. EÚ L 119, 4.5.2016). Na základe tohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ako dotknutá osoba máte právo vedieť, ako vaše osobné údaje spracúvame. Osobným údajom je akákoľvek informácia, pomocou ktorej možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. „Priamo“, znamená napríklad prostredníctvom jasných identifikátorov, ako sú rodné číslo, meno či adresa; „nepriamo“ znamená pomocou kombinácie ďalších informácií. Medzi osobné údaje patria najmä, ale nie výlučne, meno a priezvisko, titul, podpis, pohlavie, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia či rodné číslo .

Osobe, ktorá poskytla súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej aj „dotknutá osoba„), v zmysle ustanovení čl. 13 až čl. 22 GDPR a § 19 až § 28 ZoOOÚ prevádzkovateľ poskytuje nasledujúce informácie a oznámenia:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: František Demikát, s miestom podnikania Nad Štadiónom 1794/5 , 034 01 Ružomberok, IČO: 35057106, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Ružomberok, pod číslom živnostenského registra 508-5055, tel. č. 0908 493 772, e-mail: fero.demikat@gmail.com

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za účelom predaja tovaru a poskytovania služieb spojených s predajom tovaru v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOÚ.

Právny základ spracúvania je obsiahnutý v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Do kategórie dotknutých osobných údajov môžu patriť údaje fyzickej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa dodania tovaru, rodné číslo, tel. č. a údaje právnickej osoby v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH , tel. č.

Osobné údaje sa uchovávajú na dobu určitú, a to do dvoch rokov od vydania servisovaného produktu zákazníkovi .

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolať.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.